REKLAMAČNÍ ŘÁD – AZ AUTO-Centrum s.r.o.

1. Prodej zboží se uskutečňuje podle ustanovení Obchodního Zákoníku ČR.
2. Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit ve vztahu ke společnosti AZ AUTO-Centrum s.r.o. (dále jen „prodávající“) nároky z odpovědnosti za vady zboží.
3. Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č.513/1991 sb., Obchodní zákoník, v platném znění.
4. Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č.40/1964 sb., Občanský zákoník v platném, znění.
5. Spotřebitelem je fyzická, resp. právnická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
6. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil, může kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku. Konkrétní nárok uplatňuje kupující reklamací na provozovně, kde výrobek zakoupil. Koupi musí kupující prokázat fakturou nebo účtenkou, která zároveň slouží jako záruční list. U zboží, kde byl vydán záruční list, musí být při reklamaci předložen.
7. Zboží prodávané prodávajícím je určeno k odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu s uvedením technologického postupu, nebo faktura, popřípadě stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo (nutno uvést SPZ) namontována součástka, která je předmětem reklamace (identifikace podle kódu zboží). V tomto dokladu je nutno uvést stav tachometru při výměně dílu.
8. Vady zboží spočívající v jiném plnění, nedostatečném množství, neodpovídající jakosti a provedení a nepřiměřeném obalu lze řádně uplatnit u prodávajícího pouze ve lhůtě 7 dnů od data prodeje. Toto ustanovení reklamačního řádu se nevztahuje na záruku za jakost.
9. Ten, kdo uplatňuje nárok z odpovědnosti za vady musí prodávajícímu předložit vadné zboží, fakturu nebo účtenku, která prokazuje koupi zboží a doklad o odborné montáži (je-li vyžadován).
10. Nárok z odpovědnosti za vady musí být uplatněn v záruční době.
11. Záruční doba v případě kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem je stanovena na 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věcí způsobené jejich užíváním.
12. V případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávající a fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem je stanovena na 24 měsíců pro zboží vyžadující odbornou montáž. Pro ostatní zboží (autodoplňky) je stanovena záruční doba 6 měsíců, pokud nestanoví záruční list lhůtu delší, nebo pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním.
13. O reklamaci rozhodne zpravidla vedoucí provozovny nebo jím pověřená osoba ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů od uplatnění reklamace. V případě, že je nezbytné provést posouzení vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Pokud dojde v souvislosti se závadou reklamovaného dílu k následné škodě na vozidle, popřípadě na jiném majetku, vyhrazuje si prodávající možnost prodloužení lhůty potřebné k posouzení a to na nezbytně dlouhou dobu, kvůli posouzení reklamace výrobcem dílu. Pokud k vytčení vad využije odborné vyjádření zvoleného znalce, je závěr tohoto znalce pro obě strany závazný. Náklady znalce prodávající hradí při oprávněnosti reklamace a kupující při zjištění její neoprávněnosti.
14. Vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník sepíše se zákazníkem reklamační protokol, zákazník je povinen poskytnout této osobě pravdivě všechny požadované údaje.
15. Tento reklamační řád je platný od 1.ledna 2014. 

Přejít nahoru